Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

 

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť TOP REALITY – realitná spoločnosť, s.r.o. so sídlom Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, IČO: 43 885 578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21305/T (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
 • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
 • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátaneprofilovania.

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta alebo na e-mail:topreality@topreality-rs.sk. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. REALITNÁ ČINNOSŤ

Obhliadka nehnuteľnosti

Sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti

Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti

Sprostredkovanie nájmu nehnuteľnosti

Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Evidencia klientov

 1. OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRIJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A OCHRANA PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU
 2. REKLAMÁCIE
 3. ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ POVINNOSTI
 4. DODÁVATEĽSKÉ VZŤAHY
 5. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 6. UPLATŇOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV
 7. SPRÁVA SIETE

 

A.    REALITNÁ ČINNOSŤ

OBHLIADKA NEHNUTEĽNOSTI

1. Účel spracúvania  evidencia údajov za účelom vykonania obhliadky nehnuteľnosti v súvislosti so sprostredkovaním realitnej činnosti
Právny základ predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o obhliadku nehnuteľnosti

Kategória osobných údajov

meno, tel. číslo, dátum a čas obhliadky, predmet obhliadky (v osobitných prípadoch e-mail)

 


Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, spolupracujúci makléri.

Lehota na výmaz osobných údajov
po ukončení poslednej obhliadky nehnuteľnosti

 

SPROSTREDKOVANIE KÚPY NEHNUTEĽNOSTI

2. Účel spracúvania  sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti, uzatváranie a správa zmluvných vzťahov
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti

Kategória osobných údajov

Fyzické osoby:

titul, meno, priezvisko, podpis, dátum narodenia, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail, informácia o spoluvlastníckom podiele, údaje o nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom kúpnej zmluvy, cena nehnuteľnosti, výška provízie realitnej kancelárie

 

Právnické osoby/SZČO:

titul, meno, podpis, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail, funkcia osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, resp. podnikateľa v prípade SZČO, identifikačné údaje spoločnosti/SZČO, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu v rozsahu: obchodné meno, IČO, sídlo/miesto podnikania, informácie z obchodného registra/živnostenského registra, spoluvlastnícky podiel, údaje o nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom kúpnej zmluvy, cena nehnuteľnosti, výška provízie realitnej kancelárie

 


Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, spolupracujúci makléri, (spolupracujúce finančné inštitúcie, spolupracujúci znalci, v prípade záujmu o využitie predmetných služieb)

 


Lehota na výmaz osobných údajov
10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

 

SPROSTREDKOVANIE PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI

3. Účel spracúvania  sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti, uzatváranie a správa zmluvných vzťahov
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o predaj nehnuteľnosti

Kategória osobných údajov

Fyzické osoby:

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail, informácia o spoluvlastníckom podiele, údaje o nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom kúpnej zmluvy, cena nehnuteľnosti, výška provízie realitnej kancelárie, údaje o nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom kúpnej zmluvy v rozsahu: adresa nehnuteľnosti (okres, obec, katastrálne územie, ulica), číslo listu vlastníctva, druh stavby, súpisné číslo stavby, číslo parcely nehnuteľnosti, informácie o spoluvlastníckom podiele, informácie o bytovom/nebytovom priestore v prípade ak je predmetom zmluvy bytový/nebytový priestor v rozsahu/ súpisné číslo, číslo vchodu, poschodie, číslo bytu/nebytového priestoru, parcela bytového domu, fotografia nehnuteľnosti

 

Právnické osoby/SZČO:

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail, funkcia osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, resp. podnikateľa v prípade SZČO, identifikačné údaje spoločnosti/SZČO, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu v rozsahu: obchodné meno, IČO, sídlo/miesto podnikania, informácie z obchodného registra/živnostenského registra, spoluvlastnícky podiel, údaje o nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom kúpnej zmluvy v rozsahu: adresa nehnuteľnosti (okres, obec, katastrálne územie, ulica), číslo listu vlastníctva, druh stavby, súpisné číslo stavby, číslo parcely nehnuteľnosti, informácie o spoluvlastníckom podiele, informácie o bytovom/nebytovom priestore v prípade ak je predmetom zmluvy bytový/nebytový priestor v rozsahu/ súpisné číslo, číslo vchodu, poschodie, číslo bytu/nebytového priestoru, parcela bytového domu, cena nehnuteľnosti, výška provízie realitnej kancelárie, fotografia nehnuteľnosti

 

 


Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, spolupracujúci makléri, (spolupracujúce finančné inštitúcie, spolupracujúci znalci, v prípade záujmu o využitie predmetných služieb).

 


Lehota na výmaz osobných údajov
10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

 

SPROSTREDKOVANIE NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI

4. Účel spracúvania  sprostredkovanie nájmu nehnuteľnosti, uzatváranie a správa zmluvných vzťahov
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o nájom nehnuteľnosti

Kategória osobných údajov

Fyzické osoby:

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail, podpis informácia o spoluvlastníckom podiele, údaje o nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom nájomnej zmluvy v rozsahu: lokalita, typ nehnuteľnosti, trvanie nájmu, predpokladaná cena nájmu nehnuteľnosti, výška provízie realitnej kancelárie

 

Právnické osoby/SZČO:

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail, funkcia osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, resp. podnikateľa v prípade SZČO, identifikačné údaje spoločnosti/SZČO, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu v rozsahu: obchodné meno, IČO, sídlo/miesto podnikania, informácie z obchodného registra/živnostenského registra, spoluvlastnícky podiel, údaje o nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom nájomnej zmluvy v rozsahu: lokalita, typ nehnuteľnosti, trvanie nájmu, predpokladaná cena nájmu nehnuteľnosti, výška provízie realitnej kancelárie

 


Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, spolupracujúci makléri.

 


Lehota na výmaz osobných údajov
10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

 

SPROSTREDKOVANIE PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI

5. Účel spracúvania  sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti, uzatváranie a správa zmluvných vzťahov
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o prenájom nehnuteľnosti

Kategória osobných údajov

Fyzické osoby:

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail, podpis informácia o spoluvlastníckom podiele, údaje o nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom nájomnej zmluvy v rozsahu: adresa nehnuteľnosti (okres, obec, katastrálne územie, ulica), číslo listu vlastníctva, druh stavby, súpisné číslo stavby, číslo parcely nehnuteľnosti, informácie o spoluvlastníckom podiele, informácie o bytovom/nebytovom priestore v prípade ak je predmetom zmluvy bytový/nebytový priestor v rozsahu/ súpisné číslo, číslo vchodu, poschodie, číslo bytu/nebytového priestoru, parcela bytového domu, výška provízie realitnej kancelárie, fotografia nehnuteľnosti

 

Právnické osoby/SZČO:

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail, funkcia osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, resp. podnikateľa v prípade SZČO, identifikačné údaje spoločnosti/SZČO, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu v rozsahu: obchodné meno, IČO, sídlo/miesto podnikania, informácie z obchodného registra/živnostenského registra, spoluvlastnícky podiel, údaje o nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom nájomnej zmluvy v rozsahu: adresa nehnuteľnosti (okres, obec, katastrálne územie, ulica), číslo listu vlastníctva, druh stavby, súpisné číslo stavby, číslo parcely nehnuteľnosti, informácie o spoluvlastníckom podiele, informácie o bytovom/nebytovom priestore v prípade ak je predmetom zmluvy bytový/nebytový priestor v rozsahu/ súpisné číslo, číslo vchodu, poschodie, číslo bytu/nebytového priestoru, parcela bytového domu, trvanie nájmu, predpokladaná cena nájmu nehnuteľnosti, výška provízie realitnej kancelárie, fotografia nehnuteľnosti

 


Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, spolupracujúci makléri, finančné inštitúcie,

 


Lehota na výmaz osobných údajov
10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

 

ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE

6. Účel spracúvania   

uzatváranie a správa zmluvných vzťahov v súvislosti s budúcou kúpou nehnuteľnosti

Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

budúci predávajúci, budúci kupujúci

Kategória osobných údajov

Fyzické osoby:

titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, podpis, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, informácia o spoluvlastníckom podiele, údaje o nehnuteľnosti, ktorá je predmetom budúcej kúpnej zmluvy v rozsahu: adresa nehnuteľnosti (okres, obec, katastrálne územie, ulica), číslo listu vlastníctva, druh stavby, súpisné číslo stavby, číslo parcely nehnuteľnosti, informácie o spoluvlastníckom podiele, informácie o bytovom/nebytovom priestore v prípade ak je predmetom zmluvy bytový/nebytový priestor v rozsahu/ súpisné číslo, číslo vchodu, poschodie, číslo bytu/nebytového priestoru, parcela bytového domu, cena nehnuteľnosti, fotografia nehnuteľnosti

 

Právnické osoby/SZČO:

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail, funkcia osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, resp. podnikateľa v prípade SZČO, identifikačné údaje spoločnosti/SZČO, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu v rozsahu: obchodné meno, IČO, sídlo/miesto podnikania, informácie z obchodného registra/živnostenského registra, spoluvlastnícky podiel, údaje o nehnuteľnosti, ktorá je predmetom budúcej kúpnej zmluvy v rozsahu: adresa nehnuteľnosti (okres, obec, katastrálne územie, ulica), číslo listu vlastníctva, druh stavby, súpisné číslo stavby, číslo parcely nehnuteľnosti, informácie o spoluvlastníckom podiele, informácie o bytovom/nebytovom priestore v prípade ak je predmetom zmluvy bytový/nebytový priestor v rozsahu/ súpisné číslo, číslo vchodu, poschodie, číslo bytu/nebytového priestoru, parcela bytového domu, cena nehnuteľnosti, fotografia nehnuteľnosti


Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, spolupracujúci makléri.

 


Lehota na výmaz osobných údajov
10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

 

EVIDENCIA KLIENTOV

7. Účel spracúvania  evidencia klientov a kontaktných osôb
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je efektívne zabezpečovanie komunikácie so zmluvným partnerom.

Kategória dotknutých osôb

klienti, osoba oprávnená konať v mene klienta, kontaktná osoba klienta

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mail, tel. číslo, identifikačné údaje spoločnosti, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 


Lehota na výmaz osobných údajov
po ukončení zmluvného vzťahu

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

B.    OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRIJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A OCHRANA PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU

 

1. Účel spracúvania  plnenie povinností súvisiacich so zabezpečovaním ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zabezpečovaním ochrany pred financovaním terorizmu
Právny základ zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)

Kategória dotknutých osôb

klienti, prípadne iné osoby, na ktoré sa vzťahuje zákon

Kategória osobných údajov

 

Na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa § 14 zákona je povinná osoba aj bez súhlasu dotknutých osôb oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 3 a § 12 ods. 1 a 2 zákona; pritom je povinná osoba oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 3 a § 12 ods. 1 a 2, zákona

 

Povinná osoba je povinná uchovávať počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo od vykonania príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu

 

a) údaje a písomné doklady získané podľa § 10, § 11, § 12 a 14 zákona

 

b) všetky údaje a písomné doklady o vykonaných obchodoch,

 

c) všetky údaje získané v rámci vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, záznamy o postupe pri posúdení a určení rizikového profilu klienta, obchodnú korešpondenciu, výsledky vykonaných analýz, záznamy o všetkých uskutočnených úkonoch vrátane prípadných prekážok s nimi súvisiacich, a to spôsobom a v rozsahu, ktorý zaistí preukázateľnosť jednotlivých obchodov a postupov s nimi spojených.


Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 


Lehota na výmaz osobných údajov
Povinná osoba je povinná uchovávať údaje počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo od vykonania príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu. Povinná osoba je povinná uchovávať údaje a písomné doklady podľa odseku 2 aj dlhšie ako päť rokov, ak o to písomne požiada finančná spravodajská jednotka po dôkladnom posúdení potreby a primeranosti takéhoto ďalšieho uchovávania. Finančná spravodajská jednotka v žiadosti uvedie lehotu, ktorá nesmie presiahnuť ďalších päť rokov, a rozsah uchovávania údajov a písomných dokladov.

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa

 

C.    REKLAMÁCIE

 

1. Účel spracúvania  zabezpečovanie reklamačného konania
Právny základ zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b), Zákon č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Kategória dotknutých osôb

klienti, osoba oprávnená konať v mene klienta, kontaktná osoba klienta

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mail, tel. číslo, adresa, identifikačné údaje spoločnosti, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu ak je klientom právnická osoba, predmet reklamácie, údaje uvedené v zmluve

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
2 roky vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa

 

D.   ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ POVINNOSTI

 


1. Účel spracúvania 
plnenie zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva na úseku obchodných vzťahov

Právny základ
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Kategória dotknutých osôb

klienti/dodávatelia, osoby oprávnené konať v mene klientov/dodávateľov

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, číslo bankového účtu (prípadne e-mail), údaje súvisiace s platbou, ID spoločnosti na základe ktorého môže dôjsť k identifikácií dotknutej osoby, ak je klientom/dodávateľom právnická osoba

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, sprostredkovateľ zabezpečujúci plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa

Lehota na výmaz osobných údajov
10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám  

neuskutočňuje sa

 

E.    DODÁVATEĽSKÉ VZŤAHY

 

1. Účel spracúvania  uzatváranie a správa zmluvných vzťahov
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

dodávatelia, osoba oprávnená konať v mene dodávateľa

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mail, tel. číslo, korešpondenčná adresa, identifikačné údaje spoločnosti, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 


Lehota na výmaz osobných údajov
10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa

2. Účel spracúvania  evidencia dodávateľov a kontaktných osôb
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je efektívne zabezpečovanie komunikácie so zmluvným partnerom.

Kategória dotknutých osôb

dodávatelia, osoba oprávnená konať v mene dodávateľa, kontaktná osoba dodávateľa

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mail, tel. číslo, identifikačné údaje spoločnosti, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 


Lehota na výmaz osobných údajov
po ukončení zmluvného vzťahu

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

 

F.    UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Účel spracúvania  evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv a oznámení porušenia ochrany osobných údajov

Kategória dotknutých osôb

dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka

Kategória osobných údajov

údaje vzťahujúce sa pre uplatnenie práva, údaje, ktoré uvedie oznamovateľ pri oznámení porušenia ochrany

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany údajov

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa

 

G.   UPLATŇOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV

 

1. Účel spracúvania  uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je uplatňovanie právnych nárokov.

Kategória dotknutých osôb

klienti/dodávatelia, bývalí klienti/dodávatelia, osoby oprávnené konať v mene klientov/dodávateľov

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mail, tel. číslo, korešpondenčná adresa, identifikačné údaje spoločnosti, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 


Lehota na výmaz osobných údajov
pri práve na náhradu škody plynie premlčacia doba odo dňa, keď sa poškodený dozvedel alebo mohol dozvedieť o škode a o tom, kto je povinný na jej náhradu (štvorročná subjektívna lehota), končí sa však najneskôr uplynutím 10 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

 

H.   SPRÁVA SIETE

 

1. Účel spracúvania

zabezpečenie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť)

 

Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie informačnej a sieťovej bezpečnosti

Kategória osobných údajov

osobné údaje nachádzajúce sa vo vymedzených pracovných staniciach, osobné údaje v elektronickej podobe, ktorých spracúvanie je nevyhnutné pre náležité zabezpečenie informačnej a sieťovej bezpečnosti

Lehota na výmaz osobných údajov

v závislosti od spracovateľskej operácie, kritérium na jej určenie – osobné údaje sa spracúvajú na pravidelnej báze

Kategórie príjemcov

subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom

Kategória dotknutých osôb

 

osoby, ktoré sú súčasťou zmluvnej dokumentácie, oznamovatelia porušení ochrany údajov, dotknuté osoby uplatňujúce práva, klienti, kontaktné osoby klientov, dodávatelia, kontaktné osoby dodávateľov, osoby oprávnené konať v mne uvedené subjekty v prípade právnických osôb